تقویم آموزشی هنر

مکرومه بافی

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ساعت هزینه دوره: تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر