تقویم آموزشی دپارتمان آموزش های مهارتی و کاربردی - نوجوانان

کارگاه مهارت های زندگی کودکان

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۱۶ ساعت هزینه دوره: ۷۵۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

برنامه نویسی با اسکرچ- ویژه رده سنی ۱۸-۱۱

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۸ ساعت هزینه دوره: ۳۴۵/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

برنامه نویسی موبایل در بستر وب

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۱۲ ساعت هزینه دوره: ۳۸۵/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

Corel Video Studio تدوین فیلم

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۶ ساعت هزینه دوره: ۴۸۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

چرتکه – ویژه رده سنی ۱۸-۱۱

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۱۰ ساعت هزینه دوره: ۲۵۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

لیوان چینی – ویژه رده سنی ۱۸-۱۱

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۱۰ ساعت هزینه دوره: ۲۵۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

مکعب روبیک - ویژه رده سنی ۱۸-۱۱

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۱۰ ساعت هزینه دوره: ۲۵۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر