تقویم آموزشی دپارتمان آموزش های تخصصی و عمومی

تربیت مربی هنر مهد

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/‏۲۰۰/‏۱ تومان

مدت دوره: ۶۰ ساعت

۹تا ۱۲

۱۶ تا ۱۹

شنبه ها و دوشنبه ها

۹تا ۱۲

۱۶ تا ۱۹

یکشنبه ها وسه شنبه ها

مربیگری مهد

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/‏۵۰۰/‏۱ تومان

مدت دوره تئوری :۶۰ ساعت

مدت دوره کارورزی :۶۰ ساعت

۹تا ۱۲

۱۶ تا ۱۹

شنبه ها و دوشنبه ها

۹تا ۱۲

۱۶ تا ۱۹

یکشنبه ها وسه شنبه ها

تربیت مربی زبان انگلیسی (TTC)

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱ تومان

مدت دوره: ۶۰ ساعت

   
   

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س