تقویم آموزشی دپارتمان کامپیوتر-برنامه نویسی

برنامه نویسی به زبان Python

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/‏۴۰۰/‏۲ تومان

مدت دوره: ۶۰ ساعت

۱۲ تا ۱۳

دوشنبه ها

۱۲ تا ۱۴

۱۴ تا ۱۶

پنجشنبه ها

برنامه نویسی به زبان C++ (مقدماتی و پیشرفته)

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/‏۷۵۰/‏۱ تومان

مدت دوره: ۶۰ ساعت

۱۲ تا ۱۳

دوشنبه ها

۱۲ تا ۱۴

۱۴ تا ۱۶

پنجشنبه ها

فتو شاپ (مقدماتی)

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/‏۸۵۰ تومان

مدت دوره: ۳۰ ساعت

۱۲ تا ۱۳

دوشنبه ها

۱۲ تا ۱۴

۱۴ تا ۱۶

پنجشنبه ها

فتو شاپ (پیشرفته)

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/‏۹۵۰ تومان

مدت دوره: ۳۰ ساعت

۱۲ تا ۱۳

دوشنبه ها

۱۲ تا ۱۴

۱۴ تا ۱۶

پنجشنبه ها

نرم افزار متلب

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/‏۹۸۰ تومان

مدت دوره: ۲۵ ساعت

۱۲ تا ۱۳

دوشنبه ها

۱۲ تا ۱۴

۱۴ تا ۱۶

پنجشنبه ها

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا