تقویم آموزشی دپارتمان فناوری اطلاعات

تقویم آموزشی دپارتمان فناوری اطلاعات

ICDL 1(windows,internet,IT)

ساعت

هزین ه دوره: ۰۰۰/‏۴۵۰ تومان

مدت دوره :۳۲ ساعت

صبح ها۸تا ۱۲

دوشنبه ها

صبح ها :۸ تا۲

عصر ها :۱۲ تا ۱۶

پنجشنبه ها

ICDL 2(word,Excel,Access,Powerpoint)

ساعت

هزینه دوره: ۰۰۰/‏۵۰۰/‏۱ تومان

مدت دوره: ۹۸ ساعت

صبح ها۸تا ۱۲

دوشنبه ها

صبح ها۸تا ۱۲

عصر ها :۱۲ تا ۱۶

پنجشنبه ها

مهارت های هفتگانه (ICDL 1&ICDL 2)

ساعت

هزینه دوره: ۰۰۰/‏۸۰۰/‏۱ تومان

مدت دوره: ۱۳۰ ساعت

صبح ها۸تا ۱۲

دوشنبه ها

صبح ها۸تا ۱۲

عصر ها :۱۲ تا ۱۶

پنجشنبه ها

نرم افزارهای اداری Word& Excel

ساعت

هزینه دوره: ۰۰۰/‏۸۰۰ تومان

مدت دوره: ۵۰ ساعت

صبح ها۸تا ۱۲

دوشنبه ها

صبح ها۸تا ۱۲

عصر ها :۱۲ تا ۱۶

پنجشنبه ها

Excel مقدماتی

ساعت

هزینه دوره: ۰۰۰/‏۴۵۰ تومان

مدت دوره: ۳۰ ساعت

صبح ها۸تا ۱۲

دوشنبه ها

صبح ها۸تا ۱۲

عصر ها :۱۲ تا ۱۶

پنجشنبه ها

Excel پیشرفته

ساعت

هزینه دوره: ۰۰۰/‏۸۰۰ تومان

مدت دوره: ۵۰ ساعت

صبح ها۸تا ۱۲

دوشنبه ها

صبح ها۸تا ۱۲

عصر ها :۱۲ تا ۱۶

پنجشنبه ها

کاربرد اکسل در حسابداری

ساعت

هزینه دوره: ۰۰۰/‏۶۵۰ تومان

مدت دوره: ۲۰ ساعت

صبح ها۸تا ۱۲

دوشنبه ها

صبح ها۸تا ۱۲

عصر ها :۱۲ تا ۱۶

پنجشنبه ها

Access

ساعت

هزینه دوره: ۰۰۰/‏۷۰۰ تومان

مدت دوره: ۳۰ ساعت

صبح ها۸تا ۱۲

دوشنبه ها

صبح ها۸تا ۱۲

عصر ها :۱۲ تا ۱۶

پنجشنبه ها

کلید واژه ها: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)