کاربرد اکسل در حسابداری

کاربرد اکسل در حسابداری

حوزه مالی در سالهای اخیر رشد و توسعه چشمگیری داشته، به طوری که در جنبه های مختلف به شکلی تخصصی تبدیل شده است. کاربرد فراوان مباحث مالی از یک سو و پیچیدگی مفاهیم و محاسبات مالی از سویی دیگر باعث شده است تا بسیاری از این مباحث از جمله تشکیل پورتفوی سرمایه گذاری، ریسک و برنامه ریزی مالی، شبیه سازی و آنالیز قیمت سهام و …را با استفاده از نرم افزار اکسل مدلسازی کنیم

فصل اول: آشنایی با مباحث مقدماتی اکسل
✓ مباحث کلی اکسل، توابع آماری و جست و جو در اکسل
✓ معرفی توابع مهم آمار توصیفی، Data Analysis و توابع شرطی (SUMIF, SUMIFS)
✓ معرفی ابزارهای جست و جو (vlookup, offset, index, match)
✓ طراحی داشبورد گزارشگیری از پایگاه داده مالی با استفاده از توابع جست و جو


فصل دوم: توابع مالی در اکسل
✓ تحلیل توابع مالی در اکسل
✓ معرفی توابع مالی (PMT, IPMT, PPMT, CUMIPMT, CUMPRINC) ✓ تحلیل انواع تسهیلات بانکی و قسط بندی آنها
✓ بررسی روشهای مستهلک کردن دارایی
✓ نرخ بهره ثابت و متغیر
✓ معرفی بازده موثر سالانه و بازده اسمی (EFFECT, rate , NOMINAL rate)
✓ تحلیل حساسیت اقتصادی پروژه
✓ معرفی ابزارها و توابع مهم اقتصادی (NPV, IRR, MIRR, XNPV, XIRR)


فصل سوم : تحلیل اقتصاد ی در اکسل
✓ تحلیل نرخ بازده داخلی و ارزش خالص فعلی یک پروژه در شرایط ممکن
✓ تحلیل حساسیت پارامترهای اقتصادی پروژه
✓ تحلیل حساسیت مدلهای مالی
✓ ابزار goal seek و کاربرد آن در محاسبات مالی و نرخ IRR
✓ کاربرد data table در تحلیل ریسک و تحلیل تسهیلات بانکی
✓ تشکیل سناریو در طراحی و تحلیل پروژههای اقتصادی
✓ ابزار بهینهسازی Solver
✓ بودجه بندی سرمایه (Capital Budgeting)

✓ برنامه ریزی مالی در اکسل


فصل چهارم: انواع مدلهای قیمت گذاری و شبیه ساز ی
✓ مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM)
✓ معرفی مدل رگرسیونی و نحوه محاسبه پارامترهای آن
✓ محاسبه ریسک سیستماتیک سهام شرکتهای مختلف
✓ ترسیم خط SML

✓ شبیه سازی قیمت سهام در اکسل
✓ شبیه سازی مونت کارلو
✓ کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در تعیین بهینه سود شرکتها
✓ شبیه سازی قیمت سهام در اکسل
✓ پایگاه داده و ضبط ماکرو
✓ روشهای توابع database در گزارش گیری
✓ استفاده از ضبط ماکرو در پویا سازی گزارشات مالی
✓ ابزار Pivot Table
✓ بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از ابزار Solver
✓ معرفی آرایه ها در اکسل


فصل پنجم: توابع مالی در اکسل
✓ تئوری مارکوئیتز و روش پیاده سازی آن در اکسل
✓ مد ل سازی و یافتن وزنهای بهینه
✓ رسم مرز کارا مارکوئتز
✓ تحلیل سبد بهینه در وضعیت های مختلف ریسک و بازده

این کلاس بدون پیش نیاز می باشد.

ثبت نام

کلید واژه ها: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س