دپارتمان های آموزشی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت این مرکز در قالب گروه های ذیل ارائه می شود:

 

دوره های عمومی:

» گروه مدیریت مالی و حسابداری

» گروه علوم تربیتی و روانشناسی

» گروه خبرنگاری و روزنامه نگاری

» گروه فناوری اطلاعات و کامپیوتر

» گروه مهارت های شغلی و سازمانی

» گروه اجرا و گویندگی

» گروه کشاورزی و منابع طبیعی

» گروه فرهنگ و هنر

 

دوره های سازمانی:

» مدیریت منابع انسانی

» مدیریت بازرگانی

» مدیریت فروش

» HSE

» حسابداری

کلید واژه ها: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)