برگزاری کارگاه مقاله نویسی در شهریور ماه.

کارگاه مقاله نویسی برگزار شد.

تعداد بازدید:۳۲۹
کارگاه مقاله نویسی در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸توسط سرکارخانم مظفری برگزار شد.
کارگاه مقاله نویسی برگزار شد.

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س


نظر شما :