تقویم آموزشی دپارتمان مهارتهای شغلی

اصول و مبانی کارآفرینی

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۳ ساعت هزینه دوره: ۲۰۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

طراحی و تدوین کسب و کار

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۳ ساعت هزینه دوره: ۲۰۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

اصول و فنون مذاکره و فروش

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۴ ساعت هزینه دوره: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

اصول بازاریابی و فروش خدمات

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره :۴ ساعت هزینه دوره: ۴۰۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

تکنیک های افزایش فروش و جذب مشتری

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره :۴ ساعت هزینه دوره: ۴۰۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

اصول فروش اینترنتی

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره :۴ ساعت هزینه دوره: ۴۰۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

متقاعدسازی در فروش

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره :۴ ساعت هزینه دوره: ۴۰۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

ساخت سیستم اعتماد سازی مشتریان

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره :۴ ساعت هزینه دوره: ۴۰۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر

 

دیجیتال مارکتینگ

مهر

✓آبان

آذر

مدت دوره: ۱۶ ساعت هزینه دوره: ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ساعت
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) صبح - بعد از ظهر
پنجشنبه و جمعه صبح - بعد از ظهر