تقویم آموزشی دپارتمان نرم افزار های طراحی مد و لباس

تقویم آموزشی دپارتمان نرم افزار های طراحی مد و لباس

آموزش نرم افزار جمینی

ساعت

هزینه دوره: ۰۰۰/‏۹۰۰ تومان

مدت دوره: ۲۴ ساعت

صبح ها۹تا ۱۲

شنبه ها و یکشنبه ها

صبح ها ۹تا ۱۲

سه شنبه ها و چهار شنبه ها

صبح ها :۹ تا ۱۲

پنجشنبه ها

آموزش نرم افزار مارولوس دیزاینر

ساعت

هزینه دوره: ۰۰۰/‏۸۰۰ تومان

مدت دوره: ۲۰ ساعت

صبح ها۹تا ۱۲

شنبه ها و یکشنبه ها

صبح ها ۹تا ۱۲

سه شنبه ها و چهار شنبه ها

صبح ها :۹ تا ۱۲

پنجشنبه ها

آموزش نرم افزار CLO3D

ساعت

هزینه دوره: ۰۰۰/‏۸۰۰ تومان

مدت دوره: ۲۰ ساعت

صبح ها۹تا ۱۲

شنبه ها و یکشنبه ها

صبح ها ۹تا ۱۲

سه شنبه ها و چهارشنبه ها

صبح ها :۹ تا ۱۲

پنجشنبه ها

کلید واژه ها: جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)