تقویم آموزشی دپارتمان طراحی مد و لباس

تقویم آموزشی دپارتمان طراحی مد و لباس

الگو سازی مولر و دوخت پایه ۱( نازک دوزی دامن و شلوار)

ساعت

هزینه دوره: ۰۰۰/‏۹۰۰ تومان

مدت دوره: ۲۴ ساعت

صبح ها۹تا ۱۲

شنبه ها ویکشنبه ها

صبح ها ۹تا ۱۲

سه شنبه هاو چهار شنبه ها

صبح ها :۹ تا ۱۲

پنجشنبه ها

الگو سازی مولر و دوخت پایه ۲( نازک دوزی بالاتنه آستین، یقه)

ساعت

هزینه دوره: ۰۰۰/‏۳۰۰/‏۱ تومان

مدت دوره: ۴۰ ساعت

صبح ها۹تا ۱۲

شنبه ها ویکشنبه ها

صبح ها ۹تا ۱۲

سه شنبه هاو چهار شنبه ها

صبح ها :۹ تا ۱۲

پنجشنبه ها

مدل سازی و دوخت ۱( ضخیم دوزی، کت وپالتو)

ساعت

هزینه دوره ۰۰۰/‏۳۰۰/‏۱ تومان

مدت دوره: ۴۰ ساعت

صبح ها۹تا ۱۲

شنبه ها ویکشنبه ها

صبح ها ۹تا ۱۲

سه شنبه هاو چهار شنبه ها

صبح ها :۹ تا ۱۲

پنجشنبه ها

مدل سازی و دوخت ۲( الگو سازی پیشرفته)

ساعت

هزینه دوره: ۰۰۰/‏۳۰۰/‏۱ تومان

مدت دوره: ۴۰ ساعت

صبح ها۹تا ۱۲

شنبه ها ویکشنبه ها

صبح ها ۹تا ۱۲

سه شنبه هاو چهار شنبه ها

صبح ها :۹ تا ۱۲

پنجشنبه ها

نرم افزار های جمینی و مولاژ

ساعت

هزینه دوره جمینی.: ۰۰۰/‏۹۰۰ تومان

هزینه دوره ی مولاژ: ۰۰۰/‏۳۰۰/‏۱

مدت دوره جمینی: ۲۴ ساعت

مدت دوره مولاژ: ۴۰ ساعت

صبح ها۹تا ۱۲

شنبه ها ویکشنبه ها

صبح ها ۹تا ۱۲

سه شنبه هاو چهار شنبه ها

صبح ها :۹ تا ۱۲

پنجشنبه ها

کلید واژه ها: جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)